Gofalwyr yng Nghymru yn Haeddu Gwell - Peredur

Pred_profile_pic_Nov_2021_2.jpg

Mae Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru yn cefnogi Diwrnod Hawliau Gofalwyr eleni.

Mae Aelod Dwyrain De Cymru o’r Senedd yn cefnogi ymdrechion Gofalwyr Cymru i godi ymwybyddiaeth o hawliau gofalwyr.

Daw Diwrnod Hawliau Gofalwyr ar ôl i arolwg diweddar o bron i 6,000 o ofalwyr ddatgelu bod pedwar o bob pump o ofalwyr di-dâl yn darparu mwy o ofal i berthnasau, dywedodd 78% fod anghenion y person y maent yn gofalu amdano wedi cynyddu yn ystod y pandemig a bod dwy ran o dair (67%) yn poeni am sut y byddant yn ymdopi drwy gyfyngiadau symud pellach neu gyfyngiadau lleol.

Mae Peredur wedi addo iddo ef a staff ei swyddfa ddod yn ‘Carer Aware’ drwy fynychu sesiynau hyfforddi ar-lein a drefnir gan Ofalwyr Cymru.

Dywedodd Peredur: "Mae gofalwyr yn chwarae rhan gynyddol bwysig mewn cymdeithas. Mae llawer o'u gwaith heb ei weld a heb ei ganmol. Yn aml, nid ydynt yn cael yr help y mae ganddynt hawl iddo am nad ydynt yn ymwybodol o'u hawliau.

"Rwy'n cefnogi galwadau gan Ofalwyr Cymru i gynyddu gwybodaeth am hawliau gofalwyr oherwydd, fel y dangosodd yr arolwg diweddar, mae llawer o ofalwyr ar flaen y gad.

"Mae gofalwyr wedi camu i fyny ac wedi llenwi'r bwlch a adawyd gan ymateb rhai awdurdodau lleol i'r pandemig. Mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn ymwybodol iawn ohono yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gyda gwasanaethau i oedolion anabl yn cael eu tynnu'n ôl gan yr awdurdod dan arweiniad Llafur.

"Hyd nes y bydd gofalwyr yn cael y parch a'r driniaeth y maent yn eu haeddu, bydd yr ymgyrchu'n parhau am eu bod yn haeddu cymaint gwell.

"Rwy'n hapus i ymuno â Gofalwyr Cymru i godi ymwybyddiaeth am y rôl anhygoel y mae gofalwyr yn ei chwarae mewn cymdeithas ac ymuno â'r galwadau am well triniaeth."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-11-30 09:42:38 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd