AS Plaid Cymru yn galw am fwy o gyfeiriad gan y llywodraeth Lafur i atal troseddau tir comin

Pred_Profile_10.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i roi mwy o arweiniad i awdurdodau o ran erlyn troseddau amgylcheddol ar dir comin.

Gwnaed yr alwad gan Peredur Owen Griffiths yn ystod cwestiynau'r Senedd i'r Gweinidog Materion Gwledig. Codwyd y cwestiwn yn dilyn cyfarfod gydag arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ynghylch nifer o faterion ar Gomin Eglwysilan rhwng Senghennydd, Abertridwr a Penyrheol,

Yn y Senedd, dywedodd Peredur: "Rwy'n codi'r mater hwn gan fod problemau wedi digwydd ar dir comin yn fy rhanbarth. Mae'r model llac presennol o berchnogaeth ac atebolrwydd yn golygu mai'r cyfan y mae'n ei gymryd yw tirfeddiannwr twyllodrus i amlygu'r diffygion cynhenid o fewn y system.

"Heb fynd i ormod o fanylion am achos lleol sy'n dod i’r meddwl, mae enghraifft clir yn fy rhanbarth i o sut y gall tirfeddiannwr ddianc gyda llu o droseddau yn erbyn yr amgylchedd heb sgil-effeithiau sylweddol gan yr awdurdodau.

"Fe wnes i gyfarfod â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ddiweddar, ac fe ddywedon nhw wrtha i sut maen nhw'n teimlo'n rhwystredig ynglŷn â'r trefniadau presennol. Mae angen llinellau atebolrwydd clir, a chamau gorfodi cyflym lle bo angen, os ydym am ddiogelu a chadw ein tir comin gwerthfawr er mwyn i genedlaethau'r dyfodol ei fwynhau."

Ychwanegodd: "A all y Llywodraeth hon ddarparu cyfeiriad a chanllawiau clir, fel bod arferion drwg yn cael eu taclo'n gadarn a'u rhwystro rhag digwydd eto?

"Ac a all Llywodraeth Cymru hefyd ddarparu cyfarwyddyd, arweiniad a chefnogaeth i unrhyw gamau adferol sydd angen digwydd?"

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths, gan gyfeirio at y gwaith partneriaeth ar dir comin rhwng awdurdodau cyhoeddus fel cynghorau a Chyfoeth Naturiol Cymru, "yn anffodus, weithiau, dwi ddim yn credu ei fod mor gydweithredol ag y dylai fod."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2023-01-20 11:39:20 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd