Peredur yn Annog y Llywodraeth i Wneud Mwy i Fynd i'r Afael â Risg Dementia a Mynd i'r Afael ag Anghydraddoldebau Iechyd

Brynithel_tie_snip.PNG

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd wedi galw am fwy o ffocws ar helpu pobl â dementia.

Dywedodd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru, y dylai'r Llywodraeth Lafur ystyried rhoi mwy o ystyriaeth i anghydraddoldebau iechyd wrth ddyfeisio cynlluniau gofal dementia, yn ogystal â strategaethau lleihau risg dementia.

Roedd Peredur yn siarad yn ystod dadl Plaid Cymru am anghydraddoldebau iechyd a oedd yn galw am strategaeth a chynllun gweithredu i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru a fodolai cyn coronafeirws ond sydd ond wedi gwaethygu yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Pleidleisiodd aelodau Llafur yn erbyn y cynnig.

Yn ystod ei araith, dywedodd Peredur: "Hoffwn sôn am ddementia. Fel llefarydd Plaid Cymru ar gyfer pobl hŷn, mae hwn yn fater sy'n agos at fy nghalon.

"Mae hawliau pobl â dementia hefyd wedi bod yn y newyddion yn y dyddiau diwethaf, diolch i'm cyd-aelod Plaid Cymru, Liz Saville Roberts.

"Siaradodd yn angerddol yn Nhŷ'r Cyffredin am yr angen i roi terfyn ar ynysu a gwahanu pobl â dementia mewn cartrefi gofal ac ysbytai. Fel y dywedodd Liz ei hun: 'Mae gan Lywodraeth Cymru destun polisi parchus ar waith gyda'n cynllun gweithredu ar ddementia ar gyfer Cymru 2018-2022. Ond mae bwlch mawr rhwng yr hyn y mae'n ei ddisgrifio a realiti'r hyn sy'n digwydd yn ein hysbytai a'n cartrefi gofal, yng Nghymru a Lloegr.

"Dylai fod mwy o ymwybyddiaeth y gall nifer o ffactorau benderfynu'n sylweddol ar risg unigolyn o ddatblygu dementia.

"Mae anghydraddoldebau iechyd wedi dod yn elfen hanfodol wrth i ni ddysgu mwy am y potensial i leihau'r posibilrwydd o ddatblygu dementia.

"Dylai ystyried anghydraddoldebau iechyd fwydo i mewn i gynlluniau gofal dementia, yn ogystal â lleihau risg dementia, a hoffwn glywed gan y Llywodraeth heddiw sut mae hynny'n digwydd yn y fan a'r lle."

Soniodd Peredur hefyd am y manteision y bydd dylanwad Plaid Cymru yn y cytundeb cydweithredu yn eu cael ar fynd i'r afael â thlodi yn ein cymunedau.

Dywedodd: "Nododd rhwydwaith tlodi bwyd Cymru yn 2020 fod peidio â chael digon o arian i gyrraedd siopau bwyd fforddiadwy neu gael deiet sy'n gytbwys o ran maeth bellach yn realiti cyffredin i lawer o bobl yng Nghymru.

"Dyma pam rwy'n falch bod Plaid Cymru wedi sicrhau prydau ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd fel rhan o'r cytundeb cydweithredu.

"Bydd cael y sicrwydd o bryd maethlon gweddus a wneir gyda chynnyrch lleol ar gyfer pob plentyn ifanc yng Nghymru yn mynd peth o'r ffordd i leihau'r anghydraddoldebau iechyd sy'n gysylltiedig â bwyd ac arferion dietegol."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-01-13 16:57:11 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd