Sefyllfa Parcio ar gyfer Clinig yng Nghaerffili yn "Annerbyniol" - Peredur

Denscombe_Clinic.jpg

Mae AS Plaid Cymru yn galw am ganiatâd i weithwyr y GIG mewn clinig yng Nghaerffili gael parcio heb ofni cael eu bygwth neu gael eu dirwyo.

Ysgrifennodd Peredur Owen Griffiths AS, sy'n cynrychioli Dwyrain De Cymru, at Judith Paget - Prif Weithredwr Aneurin Bevan - ar ôl i etholwr gysylltu ag ef am y sefyllfa yn Denscombe Clinic yng nghanol tref Caerffili.

Dywedwyd wrth Peredur fod staff yn y clinig cynllunio teulu yn ei chael hi'n anodd parcio oherwydd poblogrwydd y maes parcio gyda siopwyr canol y dref. Mae llawer o staff wedi gorfod parcio ar ffyrdd cyfagos ac, oherwydd mai dim dwy awr sydd ganddynt, wedi derbyn hysbysiadau cosb benodedig os nad ydynt wedi gallu symud eu car mewn pryd oherwydd ymrwymiadau gwaith.

Yn ei lythyr at Ms Paget, ysgrifennodd Peredur: 'O ystyried ei agosrwydd at ganol y dref, mae siopwyr yn aml yn cymryd lleoedd parcio wedi'u cadw ar gyfer staff clinig.

"Mae hyn wedi gadael staff heb unman i barcio ar rai achlysuron. O bryd i'w gilydd, mae staff wedi cael eu cam-drin ar lafar pan fyddant wedi herio rhywun sy'n parcio'n anghyfreithlon yn un o'u mannau neilltuedig.

A yw hyn yn rhywbeth yr ydych yn ymwybodol ohono ac yn ei fonitro? Os na, a wnewch chi ystyried y sefyllfa yng nghlinig Denscombe yn cael ei rheoli'n effeithiol yn yr wythnosau a'r misoedd nesaf?

“Byddai hyn yn caniatáu i staff barcio y tu allan i'w gweithle a bydd yn anfon neges glir at unrhyw un sy'n ystyried parcio'n anghyfreithlon y bydd yn arwain at docyn.”

Mewn ymateb, ysgrifennodd Ms Paget yn ôl: “Ar ôl darllen y pryderon a godwyd, gofynnais i'r Rheolwr Ystadau a'r Rheolwr Cyfleusterau sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros Gaerffili a Rheolwr Ymwelwyr Iechyd Caerffili gynnal adolygiad, y mae ei dîm wedi'i leoli yn y clinig, y deallaf ei fod eisoes wedi ceisio gweithredu newidiadau i leddfu sefyllfa sy'n peri straen mawr i'r holl staff sy'n gweithio yn y clinig.

“Mae'r Bwrdd Iechyd yn ymwybodol iawn bod gan y clinig barcio cyfyngedig ac mae gan y ffyrdd cyfagos derfyn amser parcio o 2 awr. Deallaf fod staff, ar adegau, wedi gorfod gadael yng nghanol clinig i symud eu ceir mewn ymgais i osgoi cael hysbysiad cosb benodedig a'u bod yn cael eu bygwth yn rheolaidd gan ddefnyddwyr eraill sy'n teimlo eu bod yn gallu parcio ym maes parcio'r clinig gan eu bod yn byw yn y cyffiniau.”

Ychwanegodd Ms Paget eu bod wedi cysylltu a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar 'sawl achlysur' i ofyn am drwyddedau parcio i staff yn ystod oriau gweithredol ond bod y ceisiadau wedi'u gwrthod. Dywedodd fod y bwrdd iechyd hefyd yn ymchwilio i weld a ellid gosod bolardiau a system ‘intercom’ yn y clinig ond efallai na fydd hyn yn ymarferol oherwydd lle cyfyngedig ar y safle. Dywedodd hefyd fod 'diffygion staffio' yn golygu na ellid monitro'r maes parcio. 

Ychwanegodd: 'Rwy'n gobeithio y bydd fy ymateb yn rhoi sicrwydd i chi a'ch etholwr bod y Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo i sicrhau bod ein staff yn gallu parcio'n ddiogel yn eu gweithle, ac er bod hon yn sefyllfa barhaus, caiff ei monitro'n agos i gefnogi datrysiad ar gyfer staff a chleifion yn y clinig.'

Mewn ymateb i'r ohebiaeth, dywedodd Peredur: "Dylai staff y GIG allu parcio y tu allan i'w gweithle heb ofni cael eu bygwth neu ofni cael hysbysiad cosb benodedig. Nid all y sefyllfa bresennol barhau yng nghlinig Denscombe ac nid yw'n dderbyniol.

"Er tegwch i'r bwrdd iechyd, mae'n ymddangos eu bod wedi ceisio datrys y sefyllfa ond heb gael llawer o gydweithrediad gan yr awdurdod lleol. Byddaf yn cysylltu ag Arweinydd y Cyngor Llafur i weld a fyddant yn newid eu meddwl ac yn rhoi help llaw i ddatrys y sefyllfa hon er mwyn y staff yn y clinig a'r bobl y maent yn eu gwasanaethu."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-09-01 16:11:58 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd