Peredur yn Annog y Llywodraeth i wneud mwy i Liniaru Niwed Tân Gwyllt

Pred_profile_7.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi cefnogi ymgyrch i amddiffyn pobl ac anifeiliaid rhag tân gwyllt swnllyd, parhaus ac estynedig.

Galwodd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru, ar y llywodraeth i wneud mwy yn y cyfnod cyn cyfnod Noson Tân Gwyllt er mwyn sicrhau bod y rhai sy'n cael eu heffeithio gan synau uchel yn gallu cymryd camau amddiffynnol.

Yn ystod Cwestiynau Busnes yn y Senedd, dywedodd Peredur: "Mae'r adeg hon o'r flwyddyn yn un gyffrous i blant ac oedolion fel ei gilydd. Er nad yw gweld a chlywed tân gwyllt ym mis Tachwedd yn ffenomenon newydd, mae'r cyfnod y mae tân gwyllt yn cael ei defnyddio wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

"Mae'r hyn a arferai fod yn un noson o bryder i bobl—ac anifeiliaid—sy'n ofni synau uchel wedi mynd yn llawer hirach.

"Gydag arddangosfeydd cyhoeddus hefyd yn gyfyngedig oherwydd COVID, mae'n ymddangos y gallai fod mwy o arddangosfeydd gardd preifat eleni, yn fwy nag erioed. Gwnaeth papur briffio'r RSPCA yn gynharach yr wythnos hon, fel rhan o'u hymgyrch Bang Out of Order, ei gwneud yn glir yr effaith ddinistriol y gall hyn ei chael ar anifeiliaid.

"Gwyddom hefyd y gall rhai pobl, yn enwedig y rhai a wasanaethodd yn y lluoedd arfog, gael eu trawmateiddio gan gyfres o glecs uchel. Mater a gadwyd yn ôl yw'r mater i raddau helaeth—am y tro o leiaf—ac mae'r Llywodraeth Dorïaidd wedi bod yn oedi fel arfer, er gwaethaf tystiolaeth gref ar gyfer gweithredu rhagweithiol gan Bwyllgor Deisebau San Steffan."

Ychwanegodd: "Mae mwy y gallwn ei wneud yng Nghymru, fodd bynnag. A wnaiff y Llywodraeth hon ymgymryd ag argymhellion yr RSPCA ac annog manwerthwyr i stocio tân gwyllt tawelach neu tân gwyllt distaw, gorfodi arddangosfeydd cyhoeddus i gael eu hysbysebu ymhell ymlaen llaw, fel y gall pobl gymryd rhagofalon i liniaru risgiau iddynt hwy a'u hanifeiliaid, yn ogystal â lansio ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd am effaith andwyol tân gwyllt?"

Mewn ymateb, dywedodd y Trefnydd Leslie Griffiths: "Rwy'n ymwybodol iawn o'r gwaith y mae'r RSPCA wedi bod yn ei wneud, ac rwy'n llwyr gefnogi hynny, ac yn sicr rwy'n gwybod, pan oeddwn yn Weinidog â chyfrifoldeb am hyn, cefais lawer o drafodaethau gyda Gweinidogion Llywodraeth y DU i weld beth y gellid ei wneud, ac rwy'n gwybod bod y Gweinidog dros Newid hinsawdd yn parhau i gael y trafodaethau hynny.

"Yn sicr, fe wnaethom edrych ar yr hyn y gallem ei gael mewn perthynas â thân gwyllt tawel, ac er fy mod yn gwerthfawrogi, fel y dywedwch, mae'n gyfnod cyffrous, ac fel mam i blentyn a gafodd ben-blwydd tân gwyllt, rwy'n ymwybodol iawn o hynny, ond rwy'n credu bod angen i ni feddwl am anifeiliaid anwes ac anifeiliaid eraill yn arbennig.

"Ac i'r rhai ohonom sydd â chŵn sy'n ysgwyd drwy'r amser, rwy'n credu bod hyn yn rhywbeth lle mae angen i ni wneud rhywfaint o gynnydd."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-11-03 15:41:23 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd