Peredur yn Galw am Weithredu ar Dlodi Tanwydd y Gaeaf hwn

Pred_profile_5.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddatgelu eu cynlluniau ar gyfer lliniaru tlodi tanwydd y gaeaf hwn.

Ysgrifennodd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli rhanbarth Dwyrain De Cymru, at y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ar ôl i adroddiadau ddod i'r amlwg o gynnydd disgwyliedig yng nghost ynni.

Adroddodd Ofgem yn ddiweddar y bydd biliau ynni ar gyfer 15 miliwn o aelwydydd ledled y DU yn cynyddu o leiaf £139 y gaeaf hwn. Bydd hyn yn golygu y bydd prisiau cyfartalog cwsmeriaid sy'n talu drwy ddebyd uniongyrchol yn neidio i £1,277. Ar gyfer cwsmeriaid rhagdalu mae'r cynnydd yn uwch eto – rhagwelir y bydd eu prisiau cyfartalog yn cynyddu £153 i £1,309.

Mewn llythyr at y Gweinidog, ysgrifennodd Peredur: ‘Yr wyf yn pryderu'n fawr am yr effaith y bydd hyn yn ei chael ar gyllidebau aelwydydd sydd eisoes dan straen a chyfraddau tlodi uchel mewn llawer o'r cymunedau yr wyf yn eu cynrychioli yn Nwyrain De Cymru.

‘Bydd y newidiadau'n taro'r rhai sydd â'r lleiaf galetaf ac, o ystyried bod fy mhortffolio yn cynnwys 'pobl hŷn', yr wyf yn ymwybodol o'r effaith y bydd hyn yn ei chael ar ein pensiynwyr yng Nghymru.

‘Yn fyr, bydd y pris cyfanwerthu hwn yn golygu y bydd mwy a mwy o bobl yn gorfod dewis rhwng bwyd neu danwydd – sefyllfa sy'n annerbyniol ac y dylid ei herio.

‘O ystyried y byddwn yn gweld diwedd ar y Cynllun Cadw Swyddi cyn bo hir a thoriad i'r codiad credyd cynhwysol, nid yw'n syndod bod y Ganolfan Cyngor ar Bopeth wedi rhybuddio am 'storm berffaith' i deuluoedd yr hydref hwn.

‘O ystyried bod eich portffolio Cyfiawnder Cymdeithasol yn cwmpasu tlodi tanwydd, hoffwn wybod beth a wnewch o'r sefyllfa hon ac a ydych yn rhoi unrhyw gynlluniau i liniaru'r cynnydd aruthrol hwn mewn prisiau?

‘A gytunwch hefyd fod arnom angen cydraddoldeb â'r Alban o ran datganoli gweinyddiaeth y system les fel y gallwn ddyfeisio dull mwy tosturiol o ymdrin â phobl mewn angen a fydd yn atal mwy o deuluoedd rhag cael eu taflu mewn i dlodi?’

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-08-23 10:51:50 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd