Peredur yn galw ar Lafur i gydweithio gyda Phlaid Cymru ar “Gynllun y Bobl”

Pred_Profile_pic_Nov_2021_3.jpg

Mae Aelod Senedd lleol wedi croesawu cynlluniau ei blaid i helpu pobl yn ystod yr argyfwng costau byw.

Dywedodd Peredur Owen Griffiths AS fod 'Cynllun y Bobl' yn cynnig rhai atebion radical sydd eu hangen i'r problemau ariannol enfawr y mae teuluoedd yn eu hwynebu.

Dywedodd Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru bod y storm berffaith o gyflogau isel a chost gynyddol hanfodion dyddiol yn golygu bod angen ymyrraeth fawr gan y wladwriaeth i achub bywydau'r gaeaf hwn.

Mae 'Cynllun y Bobl' - fyddai angen ei gynhyrchu ar y cyd â Chyllideb Frys - wedi'i anelu at y rhai sydd angen help fwyaf ac yn cynnwys polisïau fel:

  • Canslo codiad pris mis Hydref, gan adfer cap pris sylweddol is y gaeaf diwethaf o £1,277 y flwyddyn, ac ymestyn y cap prisiau y tu hwnt i'r terfyn chwe mis ar gyfer cartrefi a busnesau.
  • Darparu codiad o £25 i Gredyd Cynhwysol ar unwaith ac ymrwymo i gynyddu'r holl fudd-daliadau yn unol â chwyddiant o fis Ebrill y flwyddyn nesaf.
  • Cyflwyno rhewi rhent yn y sector rhentu preifat a gwaharddiad ar droi pobl allan o'u tai y gaeaf hwn fel cam cyntaf at system o reoli rhent.
  • Rhewi prisiau tocynnau rheilffordd ar gyfer 2023, gyda mwy o docynnau yn cael eu gwerthu am hanner pris, a chapio prisiau bws am £2.
  • Ehangu'r polisi prydau ysgol am ddim cyffredinol i bob disgybl ysgol uwchradd, gan ddechrau gyda'r holl blant hynny y mae eu teuluoedd yn derbyn Credyd Cynhwysol.
  • Darparu cyflog teg yn y sector cyhoeddus.

Dywedodd Peredur y byddai'r polisïau yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau'r rheiny sydd â'r lleiaf gan adleisio apêl Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, i'r Llywodraeth Lafur i gydweithio â nhw i wneud iddo ddigwydd.

"Mae'r argyfwng hwn, a wnaed gymaint yn waeth gan y diffyg arweiniad, cymhwysedd a moesau o fewn San Steffan, yn ddigynsail," meddai Peredur. 

"Rydyn ni'n gwybod bod y Torïaid yn San Steffan yn gallu gwneud yr hyn sy'n ofynnol oherwydd eu cweryla mewnol a'u diffyg tosturi tuag at y rhai mwyaf bregus.

"Mae'n bryd i Gymru gyflawni llechen radical o bolisïau i helpu pobl allan ac mae Cynllun y Bobl yn gwneud hynny.

"Rydym wedi dangos gyda'r cytundeb Cydweithredu gyda Llafur y gallwn roi ein gwahaniaethau o'r neilltu er lles y genedl.

"Mae gennym gyfle arall i wneud hynny ac ni allwn adael iddo lithro drwy'n bysedd. Bydd pobl yn marw'r gaeaf hwn heb fwy o help.

"Ni ellir caniatáu i hynny ddigwydd felly rwy'n gobeithio y bydd y Llywodraeth Lafur yn cydweithio gyda ni ac yn mabwysiadu rhai o'r polisïau cyn ei bod hi'n rhy hwyr."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-10-25 10:16:14 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd