Ymweliad Peredur a Fferyllfa Gymunedol Drawiadol yng Nghasnewydd

Pharmacy_visit_pic_small.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi ymweld â fferyllfa leol i weld y gwaith sy'n mynd ymlaen y tu ôl i'r llenni i ddarparu eu gwasanaeth cymunedol.

Cafodd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli Dwyrain De Cymru, daith o amgylch Fferyllfa Malpas yng Nghasnewydd gan ei berchennog Geoff Thomas. Yn ystod yr ymweliad, cyflwynwyd Peredur i rai o'r 30 aelod o staff a gyflogir yn y fferyllfa sy'n darparu gwasanaeth i nifer o gartrefi nyrsio yn ogystal â'r prif wasanaeth gweinyddu.

Ar ôl yr ymweliad, dywedodd Peredur: "Dysgais lawer yn ystod yr ymweliad hwn am y gwaith caled sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni mewn fferyllfa brysur i ddarparu gwasanaeth ardderchog i'r gymuned.

"Roedd arbenigedd ac ymroddiad Geoff a'i dîm gwych yn ysbrydoledig. Yn ystod y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf, mae fferyllfeydd wedi bod yn rhan annatod o'r frwydr yn erbyn coronafeirws ac mae wedi tanlinellu'r rôl aruthrol y maent yn ei chwarae mewn cymunedau lleol.

"Rwy'n ddiolchgar i bob aelod o feddygfa Malpas am gymryd amser allan o'u diwrnod prysur i roi gwell dealltwriaeth i mi o'r rôl y maent yn ei chyflawni a'r heriau sy'n gysylltiedig â rhedeg fferyllfa brysur."

Dywedodd Clara McCool, fferyllydd ym Fferyllfa Malpas: "Roeddem yn falch iawn o groesawu Peredur Owen Griffiths, Aelod newydd o'r Senedd i Fferyllfa Malpas.

"Cawsom gyfle i drafod arferion dydd i ddydd ein fferyllfa gymunedol amlochrog ac ymhelaethu ar y rôl gynyddol ganolog y mae fferylliaeth yn ei chwarae wrth hyrwyddo gofal iechyd yn yr ardal leol.

"Fel y fferyllfa brysuraf yng Nghasnewydd, rydym yn cynnig trawstoriad o fferylliaeth gymunedol mewn gofal sylfaenol. Mae gennym adrannau arbenigol sy'n cefnogi cartrefi nyrsio, gofal lliniarol, a darparu systemau dognau wedi'u monitro.

"Wedi'i hwyluso gan dîm fferylliaeth â chymwysterau uchel, mae hyn yn rhedeg ochr yn ochr â'n prif weinyddwr bywiog ac ystod eang o wasanaethau gofal iechyd hygyrch.

"Yng nghanol heriau pandemig COVID-19, rydym wedi cyflwyno ein technoleg dosbarthu o'r radd flaenaf 'Titan' i reoli parhad a darparu gofal rhagorol i gleifion."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-06-28 11:30:43 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd