Beth am Gael Sgwrs Genedlaethol am Gamddefnyddio a Dibyniaeth ar Sylweddau? – Peredur

Pred_profile_3.jpg

Bydd AS Plaid Cymru yn sefydlu grwp trawsbleidiol ar gamddefnyddio sylweddau fel rhan o "sgwrs genedlaethol"  yn y Senedd.

Datgelodd Peredur Owen Griffiths y newyddion mewn dadl fer i drafod sut y gallai Cymru ddatblygu system fwy effeithiol ar gyfer trin camddefnyddio sylweddau a dibyniaeth.

Dywedodd AS Dwyrain De Cymru ei fod am ddod ag arbenigwyr yn y maes at ei gilydd i ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau gwell canlyniadau i drin y rhai mewn angen gyda mwy o dosturi.

Yn ystod ei ddadl fer, defnyddiodd Peredur enghraifft Portiwgal, fel  gwlad a oedd â phroblem gyffuriau ddifrifol ond a newidiodd eu sefyllfa wael mewn cyfnod byr o amser.

"Er fod marwolaethau cyffuriau yn ystyfnig o uchel mewn rhannau helaeth o'r DU," meddai Peredur. "Mae'n rhaid i ni gofio, y tu ôl i bob marwolaeth, fod cost ddynol sy'n effeithio ar deulu a ffrindiau am y blynyddoedd sy'n dilyn.

"Fel gyda phob ystadegau, ni ddylem fyth golli golwg ar y gost ddynol i gymdeithas ac i'n cymunedau. Ni ddylem ychwaith anghofio am yr hafoc y mae'r polisi hwn yn ei gael ar wledydd sy’n cynhyrchu cyffuriau lle mae’r frwydr yn cael ei ymladd yn ddyddiol rhwng carteli. Mae Mecsico yn enghraifft wych o wlad sydd wedi'i dadsefydlogi o ganlyniad i'r polisi cyffuriau hwn.

"Yr hyn yr wyf yma i’w wneud ar gyfer heno hon yw eirioli dros sgwrs genedlaethol sy'n ceisio sefydlu system well a mwy tosturiol o drin pobl sy'n gaeth i gyffuriau.

"Mae angen i ni ddeall profiad byw pob plaid dan sylw a rhoi ystyriaeth briodol i bob ateb posib.

"Pa bynnag blaid rydych chi'n ei chynrychioli yn y Senedd, neu beth bynnag yw eich barn am gamddefnyddio sylweddau a dibyniaeth, rwy'n gobeithio y gallwn gytuno nad yw'r sefyllfa bresennol yn gweithio.

"Os ydych chi'n dal heb ei argyhoeddi, efallai gofynnwch i chi'ch hun pam nad yw y rhyfel ar gyffuriau wedi dod i ben genedlaethau'n ôl os oedd yn gweithio?"

Ychwanegodd: "Dydw i ddim eisiau i'r ddadl fer hon fod yn ymwneud â chyffuriau anghyfreithlon yn unig pan fo alcohol yn achosi cymaint o ddioddefaint mewn cymunedau a theuluoedd ledled Cymru. Byddai'n esgeulus i beidio â sôn am alcohol pan mae ystadegau wedi awgrymu fod tua 10 o bobl yn marw bob wythnos yng Nghymru o achosion sy'n gysylltiedig ag alcohol.

"Amcangyfrifir hefyd bod alcohol yn arwain at tua 60,000 o dderbyniadau i'r ysbyty yng Nghymru, gan gostio tua £159 miliwn y flwyddyn i'r GIG. Gyda'r GIG yn gwegian o dan y pwysau, siawns na ddylai dod o hyd i ffyrdd o ddelio ag effeithiau andwyol camddefnyddio alcohol fod yn flaenoriaeth.

"Rwyf am i ni gyrraedd sefyllfa lle mae pobl sy'n cymryd y cam dewr o ofyn am help i oresgyn dibyniaeth – boed hynny ar gyfer cyffuriau neu alcohol – yn gwybod y bydd cymorth ar gael ac yn gynhwysfawr."

Daeth â'r ddadl i ben drwy ddweud: "Dydw i ddim yn esgus fod gennyf  yr holl atebion - dydw i ddim yn siŵr os oes gan unrhyw un yr atebion i gyd. Ond hoffwn ddechrau trafodaeth am sut y gallem fynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau yn fwy effeithiol a sicrhau bod pobl sy'n gaeth i gyffuriau yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i gael eu bywydau'n ôl ar y trywydd iawn.

"Rwyf am i'r gwahanol asiantaethau sy'n gyfrifol am gynorthwyo camdrinwyr sylweddau ddod at ei gilydd yn rheolaidd a siarad am eu problemau a'u harsylwadau gydag Aelodau'r Senedd. Dyna pam yr wyf yn cymryd camau i ddechrau grŵp trawsbleidiol ar gamddefnyddio sylweddau fel ein bod yn datblygu arfer gorau.

"Mae gen i gefnogaeth asiantaethau allweddol fel Kaleidoscope yn barod ond rwy'n gobeithio y bydd llawer o sefydliadau a ffigurau yn dod i'r adwy. Mae gennyf hefyd y gefnogaeth o leiaf dau Aelod o'r Senedd o wahanol bleidiau i ffurfio'r grŵp trawsbleidiol. Gobeithio y bydd llawer mwy ohonoch yn ymuno.

"Fy ngobaith i - a'm plaid i - yw bod Cymru yn y pen draw yn cael datganoli pwerau dros gyfiawnder i Gymru, a phan fyddwn yn gwneud hynny, ein bod yn llunio system sy'n dosturiol, yn lleihau niwed ac yn rhyddhau'r gafael sydd gan lawer o gangiau troseddol ar y gwan a'r bregus yn ein cymunedau. 

"I'r perwyl hwnnw, rwy'n gobeithio y gallwn ddibynnu ar eich cefnogaeth Weinidog i ymgysylltu â'r grŵp trawsbleidiol hwn a datblygu polisi sy'n ceisio cyflawni'r nodau hyn a dechrau sgwrs ehangach sy'n arwain at ddull mwy effeithiol o fynd i'r afael â chamddefnyddio a dibyniaeth ar sylweddau."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-10-07 20:24:57 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd