Plaid Cymru MS yn Mynegi Pryder am Nifer Isel o Daliadau'r Gronfa Cymorth Dewisol i Bensiynwyr

Pred_profile_2.jpg

Dyfarnwyd llai na 9,000 o daliadau i bensiynwyr o dan y Gronfa Cymorth Dewisol, yn ôl MS Plaid Cymru.

Fe wnaeth Peredur Owen Griffiths AS ddatgelu'r ffigyrau - oedd yn ymwneud â'r cyfnod ar gyfer Ebrill 2021 hyd at ganol mis Chwefror - yn ystod cyfres o gwestiynau ysgrifenedig i'r Gweinidog Dros Gyfiawnder Cymdeithasol Llafur Jane Hutt.

Mewn ymateb ysgrifenedig i Peredur, dywedodd Ms Hutt: 'Yn y flwyddyn ariannol gyfredol 1 Ebrill 2021 tan 16 Chwefror 2022 cafwyd 14,130 o geisiadau i'r Gronfa Cymorth Dewisol ar gyfer taliadau brys, gydag 8,175 o ddyfarniadau yn dod i gyfanswm o £470,616 i gleientiaid 60 oed a throsodd.

'Nid yw'r data'n caniatáu ar gyfer eitemeiddio hawliadau tanwydd yn unig sydd wedi'u cynnwys yn y categori bwyd, nwy, trydan.'

O ystyried bod unigolion yn cael hyd at bum dyfarniad yr un, gallai nifer y bobl sy'n elwa o'r taliadau fod yn llawer is nag 8,175.  Mae'r ffigurau hefyd yn dangos bod mwy na 40% o geisiadau wedi'u gwrthod.

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod 85,843 o aelwydydd yng Nghymru yn hawlio Credyd Pensiwn a bod bron i 1 o bob 5 o bobl hŷn yn byw mewn tlodi incwm cymharol.

Dywedodd Peredur: "Rwy'n bryderus o weld y ffigurau hyn gan Lywodraeth Cymru ar y Gronfa Cymorth Dewisol.

"Mae bron i hanner yr holl geisiadau'n cael eu gwrthod sy'n awgrymu y gallai'r meini prawf ar gyfer y gronfa fod yn rhy llym ac nid yw pobl sydd wir angen cymorth ariannol yn cael y cymorth hwnnw.

"Mae'r £470k a ddyfarnwyd i bobl yng Nghymru sy'n 60 oed neu'n hŷn hefyd yn swm bach yn y cynllun mawreddog o bethau - mae ychydig dros 3% o gyfanswm y gyllideb ar gyfer y Gronfa Cymorth Dewisol yn y flwyddyn ariannol hon.

"Hoffwn i'r llywodraeth ymchwilio i'r mater hwn er mwyn sicrhau bod y system yn deg a'i bod yn cael arian i'r rhai sydd ei angen.

"Rydym yng nghanol argyfwng costau byw, ac mae'n hanfodol bod y rhwyd ddiogelwch i bobl yn addas i ymarfer.”

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-03-18 13:47:29 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd